DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300

DIỆN TÍCH

540m2

BÀN TRÒN

450

RẠP HÁT

500

LỚP HỌC

360

TIỆC ĐỨNG

540

CHỮ U

300